كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهاي متداول
آیا پرتودهی بر بسته بندی محصولات غذایی اثر می گذارد؟
در طی فرایند پرتودهی مواد غذایی و محصولات کشاورزی، دمای محصولات افزایش می یابد؟
آیا فرایند پرتودهی به منظور استریلیزاسیون، بعد از عملیات پرتودهی موجب ایجاد باقیمانده در محصول می شود؟
آیا در پرتودهی، ارزش مواد غذایی، کیفیت طعم و بوی آن حفظ می شود؟
آیا پرتودهی می تواند باعث آلودگی محصولات شود؟
آیا پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی بعنوان روشی پاک شناخته می شود؟
آیا فرایند پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی همانند پاستوریزاسیون سرد است؟
ایمنی مواد غذایی پرتودهی شده چگونه مورد آزمایش قرار می گیرد؟
 • 1398/11/21 دوشنبه
  ایمنی مواد غذایی پرتودهی شده چگونه مورد آزمایش قرار می گیرد؟
جایگاه غذاهای پرتودهی شده در بازارهای جهانی چگونه است؟
 • 1398/11/21 دوشنبه
  جایگاه غذاهای پرتودهی شده در بازارهای جهانی چگونه است؟
آیا رادیکال‌های آزاد تولید شده در طی فرآیند پرتودهی، امنیت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
 • 1398/11/21 دوشنبه
  آیا رادیکال‌های آزاد تولید شده در طی فرآیند پرتودهی، امنیت مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
چه تغییرات شیمیایی در مواد غذایی پرتودهی شده ایجاد می گردد که مضر هستند؟
پرتودهی مواد غذایی در جهان؟
 • 1398/11/21 دوشنبه
  پرتودهی مواد غذایی در جهان؟
آیا محصولات غذایی با هر دزی می توان پرتودهی نمود؟
 • 1398/11/21 دوشنبه
  آیا محصولات غذایی با هر دزی می توان پرتودهی نمود؟
آیا می توان محصول را با بسته‌بندی نهایی و قبل از عرضه به بازار پرتودهی نمود؟
 • 1398/11/21 دوشنبه
  آیا می توان محصول را با بسته‌بندی نهایی و قبل از عرضه به بازار پرتودهی نمود؟
آیا بلافاصله پس از پرتودهی، امکان مصرف محصولات پرتودهی شده وجود دارد؟
آیا فرایند پرتودهی برای محصولات خطرآفرین است؟
 • 1398/11/2 چهارشنبه
  آیا فرایند پرتودهی برای محصولات خطرآفرین است؟
کدام مشکلات عمومی را می توان با پرتودهی حل کرد؟
 • 1398/11/2 چهارشنبه
  کدام مشکلات عمومی را می توان با پرتودهی حل کرد؟
نتایج اصلی پرتودهی مواد غذایی؟
 • 1398/11/2 چهارشنبه
  نتایج اصلی پرتودهی مواد غذایی؟
1
login